სატრანსფერო ფასწარმოქმნა

სატრანსფერო ფასწარმოქმნის პოლიტიკის გადახედვა, განსაზღვრა და განხორციელება: ეხება შიდა ჯგუფურ ოპერაციებს, რომლებიც ხორციელდება შიდასახელმწიფო  და უცხო ქვეყანაში მდებარე დაკავშირებულ სუბიექებს შორის: სახელშეკრულებო პუნქტები, საქონლისა და მომსახურების ფასები (ფინანსური გარიგების ჩათვლით), დაკავშირებული დამხმარე დოკუმენტაცია, წინასწარი შეთანხმებები საქართველოს და საგარეო საგადასახადო ადმინისტრაციებთან.

მაღლა