ლობისტური მომსახურება

ლობისტური მომსახურება გულისხმოსბს ბიზნესის წინაშე მდგარი პრობლემის სამართლებრივი ანალიზს, თანამშრომლობას საქართველოს ბიზნეს ომბუცმენის აპარატთან და სტრატეგიული მოლაპარაკების წარმოებას სახელმწიფო ორგანოების წარმომადგენლებთან.

მაღლა