სამართლებრივი მომსახურება სამშენებლო სფეროში

სამართლებრივი მხარდაჭერა სამშენებლო სფეროში მოიცავს მშენებლობასთან დაკავშირებული ხელშეკრულებების მომზადებას, მშენებლობის ნებართვის სამივე სტადიაზე შესაბამისი ადმინისტრაციული ორგანოს მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემისთვის აუცილებელი იურიდიული მომსახურებით უზრუნველყოფას, უნებართვოდ ნაწარმოები სამშენებლო სამუშაოების კანონიერ ჩარჩოებში მოქცევას, მშენებლობის ლეგალიზებას, მიწის ნაკვეთის ფუნქციური ზონის ცვლილებიდან გამომდინარე მიყენებული ზიანის ანაზღაურებას, მშენებლობის ან მისი ნაწილის ექსპლუატაციაში მიღებას და ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობისათვის მიწის ნაკვეთის წითელი ხაზების დარეგისტრირებას.

მაღლა