იურიდიული აუდიტი

იურიდიული აუდიტი მოიცავს ხელშეკრულების, სადამფუძნებლო დოკუმენტების, შიდა ბრძანებების, პარტნიორთა გადაწყვეტილებების, შინაგანაწესის და სხვა სამართლებრივი ხასიათის დოკუმენტების სამართლებრივ ანალიზს.

მაღლა