ინვესტიციების დადასტურება და სხვა მარწმუნებელი გარიგებები

საკმარისი და შესაბამისი მტკიცებულების მოპოვება, რათა წარმოადგინოს თავისი დასკვნა, რომლის მიზანია სხვა პასუხისმგებელი მხარის გარდა სხვა გამიზნული მომხმარებლების ნდობის დონის ამაღლება განსახილველი საგნის ინფორმაციის მიმართ. თითოეული მარწმუნებელი გარიგება კლასიფიცირდება ორი ასპექტის მიხედვით: დასაბუთებული წუნების გარიგება და შეზღუდული რწმუნების გარიგება.

მაღლა