აუდიტი და მიმოხილვა

მოსაზრების გამოხატვა იმის შესახებ, ფინანსური ანგარიშგება მომზადებულია თუ არა ყველა არსებითი ასპექტის გათვალისწინებით, ფინანსური ანგარიშგების წარდგენის სათანადო საფუძვლების შესაბამისად, რისი მიზანიცაა ფინანსური ანგარიშგების გამიზნული მომხმარებლების ნდობის ხარისხის ამაღლება. 

მაღლა