აუთსორს მომსახურება დისტანციურად

სრულყოფილი ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება დღეს ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოწვევაა კომპანიებისთვის, განსაკუთებით კი მცირე ბიზნესებისთვის, მეწარმეობისა და სტარტაპებისთვის. თქვენ გჭირდებათ კვალიფიციური კადრი, რომელიც იმუშავებს კომპანიის ფინანსურ ანგარიშგებებზე, შეასრულებს საბანკო ოპერაციებს, გააკეთებს ფინანსური მონაცემების ანალიზს და ა.შ. ამ დროს საუკეთესო გამოსავალია თქვენი ბუღალტრული აღრიცხის წარმოება ანდოთ ჩვენს მაღალკვალიფიციურ გუნდს, რის შედეგადაც თქვენ შეძლებთ მინიმალური ხარჯებით მიიღოთ საერთაშორისო კლასის მომსახურება და, ამავდოულად, მაქსიმალურად შეამციროთ საგადასახადო და საოპერაციო რისკები.


აუთსორს მომსახურება დისტანციურად მოიცავს:

  • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება დისტანციურად, რომლის მხარდაჭერასაც ახორციელებენ საგადასახადო და ბუღალტრული აღრიცხვის მიმართულების მენეჯერები;
  • ბუღალტრული აღრიცხვის წარმოება ზედამხედველობის სამსახურის მიერ განსაზღვრული სტანდარტის შესაბამისად (IFRS, IFRS for SMEs), მოწოდებული დოკუმენტაციის საფუძველზე. მათ შორის რეკომენდაციების გაცემა მომავალში განსახორციელებელ ტრანზაქციებთან დაკავშირებით;
  • ყოველთვიური/ყოველწლიური დეკლარაციების მომზადება/წარდგენა შემოსავლების სამსახურში;
  • ყოველწლიური ანგარიშგების წარდგენა ზედამხედველობის სამსახურში (SARAS);
  • შემოსავლების სამსახურის მხრიდან შემოწმების შემთხვევაში, რევიზიის პროცესის წარმართვა (მათ შორის საგადასახადო დავების წარმოება);
  • ყოველთვიური/კვარტალური/წლიური ფინანსური ანგარიშგების მომზადება მენეჯმენტისთვის;
  • არსებული სააღრიცხვო პოლიტიკისა და პროცედურების გადახედვა/გაუმჯობესება.
მაღლა