ბუღალტრული კონსალტინგი

«ბუღალტრული აღრიცხვის საკითხებში კონსულტაციები მოიცავს:

  • კონსულტაციების გაწევა ბუღალტრული აღრიცხვისა და ანგარიშგების მიმართულებით;
  • არსებული სააღრიცხვო პოლიტიკისა და პროცედურების გადახედვა/გაუმჯობესების კონსალტინგი ბუღალტრული აღრიცხვის ზედამხედველობის სამსახურის მიერ განსაზღვრული სტანდარტის შესაბამისად (IFRS, IFRS for SMEs);
  • მხარდაჭერა ყოველწლიური ანგარიშგების წარდგენაზე ზედამხედველობის სამსახურში (SARAS);
  • საჭიროებისამებრ ფინანსური ანგარიშგების მომზადების მხარდაჭერა მენეჯმენტისთვის.
მაღლა