სერვისები

განვითარების ყველა ეტაპზე, ნებისმიერი ფინანსური საჭიროების მქონე კომპანია დგება რისკების წინაშე. Nexia TA გთავაზობთ საბუღალტრო სფეროში მოსალოდნელი ცვლილებების წინასწარ განსაზღვრას და პროფესიულ ქმედებებს მათი დარეგულირებისთვის.

ჩვენი აუდიტორული ფორუმი ყოველწლიურად განიხილავს ამ სფეროში მიმდინარე გლობალურ მოვლენებს, რაც Nexia International-ის წევრი კომპანიებისთვის უპირატესობაა მოვლენების წინასწარ (და უფრო ადრე) განჭვრეტისთვის.

ნებისმიერი ზომისა და ინდუსტრიის კომპანიებს, ჩვენ ვთავაზობთ დამოუკიდებელ აუდიტორულ მომსახურებას, რომელიც ლოკალურ რეგულაციებსა და იურისდიქციებს ეფუძნება. Nexia TA საერთაშორისო გამოცდილებასა და ადგილობრივ საკანონმდებლო მოთხოვნებს აერთიანებს.

 

მაღლა