ტრენინგები

ნექსია თიეი აკადემიის მიზანია კერძო სექტორის წარმომადგენლების  განვითარება და მათი კომპეტენციების ამაღლება შემდეგი მიმართულებებით:

  • გადასახადები
  • ფინანსური და საგადასახადო აუდიტი
  • ფინანსური და ბუღალტრული აღრიცხვა-ანგარიშგება
  • მენეჯმენტი

გარდა აღნიშნულისა, აკადემია ანვითარებს სხვა მნიშვნელოვან  მიმართულებებს, რომლებიც აუცილებელია ორგანიზაციის განვითარებისა და საქმიანობის ეფექტიანობისათვის.

მაღლა