ბიზნესგეგმის შედგენა

ნებისმიერი ბიზნესის დაწყებისას, აუცილებელია ბიზნესგეგმის არსებობა, არა მხოლოდ ფულის მოზიდვისათვის, არამედ საკუთარ გეგმებში უკეთ გარკვევისათვის.

Nexia TA დაგისახავთ ზუსტ მიზნებს და მათი მიღწევის რეალურ გზებს. ჩვენ დაგეხმარებით მოკლე, კონკრეტული და გასაგები ბიზნესგეგმის ჩამოყალიბებაში, რომელიც გახდება წარმატებული Start Up-ის და პერსპექტიული  ბიზნესმომავლის გარანტი.

ბიზნესგარემოს ანალიზი, ფინანსური გეგმა, პროდუქციისა და წარმოების შესახებ ინფორმაცია, SWOT ანალიზი, მარკეტინგული სტრატეგია და მაქსიმალური ეფექტურობა - ყველაფერი ეს აისახება ჩვენ მიერ შედგენილ ბიზნესგეგმაში.

ჩვენი დახმარებით, თქვენ გაგიადვილდებათ გადაწყვეტილებების მიღება ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით, როგორიცაა:

  • ფირმის კონკრეტული მიმართულების დადგენა
  • ფირმის გრძელ და მოკლევადიანი მიზნების ფორმულირება, სტრატეგია და მთავარი ტაქტიკა მათ მისაღწევად
  • ფირმის რესურსების შესწავლა და მათი სწორი გამოყენება

 

მაღლა