სტაჟიორი საკონსულტაციო დეპარტამენტში

კომპანია Nexia TA, რომელიც წარმოადგენს საერთაშორისო  საკონსულტაციო და აუდიტორული კომპანიების ათეულში შემავალი ბრენდის Nexia International-ის წარმომადგენლობას საქართველოში აცხადებს სტაჟიორების მიღებას საკონსულტაციო დეპარტამენტში.

შენიშვნა: სტაჟიორის სამუშაო გრაფიკი განისაზღვრება მისი სასწავლო გრაფიკის გათვალისწინებით 

საკონსულტაციო დეპარტამენტის  საქმიანობაა მოიცავს რამდენიმე სერვისს, კერძოდ,

საშემფასებლო სერვისი, რომელიც შეფასების საერთაშორისო სტანდარტებზე დაფუძნებული მომსახურებაა (IVS) და მოიცავს შემდეგი კომპონენტების შეფასებას:

 • უძრავი/მოძრავი ქონება
 • ბიზნესი
 • აქციები და წილები
 • ინვესტიციები
 • პროექტების ღირებულება

ბიზნეს გეგმის ანალიზს შემდეგი კომპონენტების გათვალისწინებით:

 • ბიზნესგარემოს ანალიზი;
 • ფინანსური გეგმის შედგენა;
 • პროდუქციისა და წარმოების შესახებ ინფორმაციის ანალიზი;
 • SWOT ანალიზი;
 • მარკეტინგული სტრატეგიისა  და  ეფექტურობის შეფასება

 საკონსულტაციო მომსახურებას შემდეგი მიმართულებებით:

 • ფირმის კონკრეტული მიმართულების დადგენა
 • ფირმის გრძელ და მოკლევადიანი მიზნების ფორმულირება, სტრატეგია და მთავარი ტაქტიკა მათ მისაღწევად
 • ფირმის რესურსების შესწავლა და მათი სწორი გამოყენება

 სტაჟიორის სამუშაო აღწერილობა:

 • დეპარტამენტის მიმდინარე პროექტების, დაგეგმვასა და განხორციელებაში მონაწილეობა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ზედამხედველობით:
 • კომუნიკაცია დამკვეთებთან და პროექტის მოთხოვნებთან დაკავშირებით ინფორმაციის დაზუსტება:
 • დეპრტამენტის საქმიანობასთან დაკავშირებით შეხვედრების დაგეგმვა, შეხვედრებში მონაწილეობა და შეხვედრის ანგარიშების მომზადება დეპარტამენტის ხელმძღვანელისთვის.
 • Nexia TA ქსელის წარმომადგენლებთან და სხვა უცხოელ პარტნიორებთან ელექტრონული კომუნიკაცია სხვადასხვა საკითხებზე.
 • საკონსულტაციო დეპარტამენტის პროექტების შესახებ ინფორმაციის მიწოდება პოტენციურ კლიენტებთან.

სტაჟირების კანდიდატისთვის გათვალისწინებული საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

 • უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ბაკალავრიატის სტუდენტი (II, III –IV კურსი) სასურველია ბიზნეს  ადმინისტრირებისა და სხვა შესაბამის დარგების განხრით;
 • ინგლისური ენის მაღალ დონეზე ფლობა:
 • საოფისე კომპიუტერული პროგრამების (Word, Excel, Power Point) მაღალ დონეზე ცოდნა

უნარ-ჩვევები:

 • სამუშაოს დაგეგმვისა და ორგანიზების უნარი:
 • ანალიტიკური აზროვნება;
 • მოლაპარაკების წარმოების უნარი;
 • პრეზენტაციის უნარი;
მაღლა